Press "Enter" to skip to content

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19

admin 0

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19 1.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2.ฟรีค่าใช้จ่าย 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)

– สำหรับบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน 5 แอมป์

– ใช้ฟรีสูงสุด ได้ถึง 90 หน่วยต่อเดือน

3.ขยายระยะเวลา การชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล

– สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

4.มาตรการดูแล เยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3 รวม 1,900,000 ล้านบาท

– พรก.กู้เงิน เพื่อการเยียวยา และดูแลเศรษฐกิจ

– พรก.ให้อำนาจ รปท. ออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs

– พรก.ดูแลเสถียรภาพภาคการบิน

5.อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัย (เมษายน-ตุลาคม 2563)

– แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

สถานการณ์ โควิด-19 จากทั่วโลก (8 เมษายน 2563)

– จำนวนผู้ติดเชื้อ covid-19 จากทั่วโลก ที่ได้รับการยืนยัน 1,425,803 ราย

– จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก 47,912 ราย

– จำนวนผู้เสียชีวิตด้วย covid-19 จากทั่วโลก ยอดรวม 81,972 ราย

ประเทศที่พบ ผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุด

– สหรัฐอเมริกา มียอดผุ้ป่วย ที่ได้รับการยืนยัน 395,612 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 12,790 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ 30,896 ราย

– สเปน มียอดผุ้ป่วย ที่ได้รับการยืนยัน 141,942 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14,045 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ 5,267 ราย

– อิตาลี มียอดผุ้ป่วย ที่ได้รับการยืนยัน 135,586 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 17,127 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ 3,039 ราย

– ฝรั่งเศส มียอดผุ้ป่วย ที่ได้รับการยืนยัน 109,069 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 10,328 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ 11,059 ราย

สถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย (8 เมษายน 2563)

– ผู้ป่วยรายใหม่ วันนี้ 111 ราย

– ผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสม 2,369 ราย

– ผู้ป่วยหายป่วยแล้ว 888 ราย

– ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 30 ราย

– จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ยืนยัน อยู่ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,250 ราย

– จำนวนผู้ป่วย ภาคเหนือ 86 ราย

– จำนวนผู้ป่วย ภาคกลาง 332 ราย

– จำนวนผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101 ราย

– จำนวนผู้่ปวยภาคใต้ 409 ราย